SlužbyRevize tlakových nádob

Revize tlakových nádob

Revize je vždy nutné provádět kvalifikovaným technikem, který má příslušná oprávnění. Revizní technik pečlivě prověří, zda stav zařízení odpovídá předepsaným standardům. Pokud je vše v pořádku, zařízení lze nadále bezpečně používat. Pokud revizní technik zjistí problémy nebo nesrovnalosti, je nezbytné buď přerušit provoz zařízení nebo provést potřebné úpravy k zajištění bezpečného provozu.

Neprovedená revize ohrožuje bezpečnost a zdraví pracovníků a může mít právní následky pro společnost.

Revize obvykle vyžaduje pravidelné opakování v určitých intervalech, což je nezbytné pro udržení bezpečnosti provozu.

Druh revize Předpis dle ČSN Lhůta
Výchozí revize ČSN 69 0012, čl.90 před uvedením do provozu
První provozní revize ČSN 69 0012, čl.91 do 14 dnů uvedení nádoby do provozu
Provozní revize ČSN 69 0012, čl.91 nejpozději do 1 roku od předchozí revize
Vnitřní revize ČSN 69 0012, čl.94 provádí se ve lhůtě né delší 5 let
Zkouška těsnosti ČSN 69 0012, čl.107 provádí se po každé vnitřní revizi
Tlaková zkouška

ČSN 69 0012, čl.117 a Vyhl. č. 18/1979 Sb.

nejpozději 1x za 9 let od předchozí tl. zkoušky

Výchozí revize:

Provádí se před uvedením do provozu

 • nových nádob
 • rekonstruovaných nebo opravených 
 • u nichž došlo ke změně použití či přemístění

Provozní revize:

 • provádí se do 14 dnů po zahájení provozu (první provozní revize)
 • další nejméně do 1 roku s přihlédnutím na stav a stáří nádoby, konstrukci, k druhu, provozní tekutině a provozním podmínkám
 • u zásobníků LPG a chladících zařízení 1x za 2 roky

Vnitřní revize:

 • provádí se ve lhůtě ne delší než 5 let
 • před a po rekonstrukci, po opravách většího rozměru
 • před a po rekonstrukci nebo po opravách většího rozsahu
 • byla-li nádoba mimo provoz delší dobu než 2 roky, před opětovným uvedením do provozu
 • po každém přemístění nádoby (netýká se nádob pojízdných, přenosných, převozných a nově dodaných
 • při sezónním provozu před započetím každé sezony
 • před změnou pracovní tekutiny nebo při zhoršení její jakosti
 • byla-li nádoba odstavena z mimořádných důvodů (trhliny, netěsnosti, selhání výstroje, nebezpečí úrazu osob, neobvyklé jevy, deformace stěn, překročení max. teploty atd.)
 • u chladicích zařízení se provádí pouze před a po rekonstrukcí, po opravách většího rozměru, byla-li nádoba odstavena z mimořádných důvodů

Zkouška těsnosti:

 • provádí se po každé vnitřní revizi
 • je-li potřeba určení místa a rozsahu netěsnosti
 • po výměně zaválcovaných teplosměnných trubek ve výměníku
 • rozhodne-li revizní technik nebo nařídí-li ji orgán dozoru

Tlaková zkouška:

 • nejpozději 1x za 9 let od předcházející tlakové zkoušky, pokud v pokynech není uvedena kratší lhůta
 • po každé opravě, úpravě nebo rekonstrukci
 • po provozní přestávce delší 2 let, pokud je to na základě vnitřní revize nutné
 • po přemístění nádoby (netýká se nádob pojízdných, přenosných, převozných a nově dodaných), pokud je to na základě vnitřní revize nutné
 • po překročení limitních parametrů, při kterých by mohlo dojít k poškození stěn nádoby

Pro provedení výchozí revize budete potřebovat:

 • projektovou dokumentaci revidovaného zařízení
 • montážní deník
 • zprávy o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízení

Pro provedení provozní revize, vnitřní revize nebo tlakové zkoušky budete potřebovat:

 • zprávu o výchozí revizi
 • zprávu o poslední provozní revizi, vnitřní revizi, tlakové zkoušce
 • zprávu o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízení
 • pasport zařízení
 

Kontaktní formulář